Пловдив, площад Централен

EN БГ

#96

Veit Eckelt, Sigmund Eckelt, Philipp Mecke, Ana Fillipovic
Германия

Коментари на журито

Why this project was selected:
1. The best advantage of this project is its unfinishness. It contains the potential of changing with the time
2. It offers an interactive process of meeting what people need
3. It makes consideration of the archaeological level in a subtle way

Recommendations:
1. To reconsider the scale of the grid and the columns
2. Connection with the park is interrupted
3. To prepare better connections with archaeological level

***

Защо този проект е избран:
1. Най-голямото предимство на този проект е неговата незавършеност. Той има потенциал да се променя във времето
2. Предлага интерактивен процес, който отговаря на нуждите на хората
3.Отчита наличието на археология по деликатен начин

Препоръки:
1. Да се преосмисли мащаба на мрежата от точки и на колоните
2. Връзката с парка е прекъсната
3. Да се предложат по-добри връзки с археологическото ниво

Как по-лесно да разберете този проект?

Всичките 125 проекта


/plovdivsquare


#plovdivsquare


© 2014
Заданието и уебсайта на конкурса са изработени от WhAT Association
по покана на Община Пловдив и One Architecture Week и са собственост на Община Пловдив.